۱۳۸۲ مرداد ۱۹, یکشنبه

به ياد چهار دهم مرداد ماه سال 1378 سالمرگ پدر كاريكلماتور پرويز شاپور

ــ يكي مي گفت : براي مردن ، نياز به تشريفات آنچناني نيست . كافي است فقط نفس نكشيد .
ــ يكي مي گفت : مرگ را غنيمت بدانيد تا به دشواري زندگي نكنيد .
ــ مرگ و زندگي سر همه چيز مشكل دارند ، به جز مرگ و زندگي
ــ يكي مي گفت : مرگ و زندگي دو مقوله است در يك مقاله !
ــ مرگ ، شلاق حوادث است ولي افسوس كه بيدار كننده نيست .
ــ در زندگي ، حل مسالهء بودن و نبودن به عهده مرگ است .
ــ مرگ ، پوزخند زدن به خورشيد از قعر چاه است .
ــ مرگ مامور اجراي “ قانون “ طبيعت است .
ــ لپ مطلب زمدگي مرگ است .
ــ مرگ ستايش آخر زندگي است .
حميد شاد

ــ زندگي ( تلخي ) است به غايت شيرين و ( شيريني ) است در غايت تلخي ، به همين دليل فقط هوشياران را به كام دل مي رساند !
ــ براي فردا نه خوشبختي اغنيا تضمين شده و نه بدبختي فقرا ، زندگي در گردش زمان تحول مي يابد .
ــ مرگ كسي را خبر نمي كند ولي مرگ ديگران مخبر مرگ ماست .
ــ مرگ بعضي انسانها را زنده تر مي كند !
نورالله خواجوات

ــ اگر حيوان دوپا نبود ، بقيه حيوانات احساس امنيت بيشتري مي كردند .
ــ عقلش آنقدر بزرگ بود ، كه هيچ كلاهي به راحتي سرش نمي رفت .
ــ اگر فشار نبود ، كسي نمي توانست از زغال الماس بسازد .
ــ آخرين ايستگاه زندگي مرگ است .
محمد رضا پوريان

ــ آن قدر به قسط عادت كرده ام كه براي جان دادن به عزرائيل هم جانم را قسط بندي كردم .
ــ آن قدر به سر و صدا حساسيت داشت كه صداي قلبش سرسام گرفت .
ــ هر وقت عزرائيل را ببينم خودم را به مردن مي زنم .
كمال وهابي آلاشتي

ماهنامه گل آقا و طنزو كاريكاتور