۱۳۸۶ فروردین ۱۴, سه‌شنبه

گربه ها عاشق آدم هایی هستند که در زندگی دیگران موش می دوانند .
پزشک ناشی ، به جای تب بر قیچی تجویز می کند .
اسپند دود می کنم که چشمم ، کسی را نخورد .
به نارنجک بدون ضامن ، وام نمی دهند .

کاریگلماتورها از دختر خورشید

شیندخت