۱۳۸۹ شهریور ۲۱, یکشنبه

کاریکلماتور شماره 200

ماهی نابینا هم زندگی اش را در آب جستجو می کند.
کلید گلخانه را در دسترس زمستان نمی گذارم.

۱۳۸۹ شهریور ۱۵, دوشنبه

کاریکلماتور شماره 199

ضربان قلب در فاصله بین مرگ و زندگی شلیک می شود.
چشم شب زنده دار ستاره ، نگران طلوع خورشید است.
آسایشگاه شب به تعداد ستارگان چراغ خواب دارد.
حاصل جمع ضربان قلب سکوت است.