۱۳۹۱ اردیبهشت ۹, شنبه

از اینکه توی ایران زندگی می کنم ، از اینکه چه روزهای خوشی با بلاگر داشتم و از اینکه چه بلایی دارد سرمان می آید دارم دیوانه می شوم .
این چه جبر جغرافیای یایست که دارد ما را با خود می برد
لعنت به این جبر جغرافیایی
لعنت به نامجو
لعنت به خودم