۱۳۸۹ خرداد ۳۱, دوشنبه

کاریکلماتور شماره 184

شکوفه شاداب بهاری به غمگینی گل پرپر شده پائیزی جان می سپارد.
آخرین قطره باران واپسین دم حیات ابر را به خاک می سپارد.
گربه انتقام بلند پروازی را روی زمین از پرنده می گیرد.
پرنده پیر با کمک گربه از درخت پائین می آید.
به نگاهم خوش آمدی.
پرویز شاپور

هیچ نظری موجود نیست: