۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

کاریکلماتور های آخری

آدم ساده لوح روی برف دنبال رد پای زمستان می گردد.
چون عمر شهاب کوتاه است ، شتاب دارد.
رفع تشنگی به قیمت جان آب تمام می شود.
سقوط ، غروب پرواز است.

هیچ نظری موجود نیست: