۱۳۸۲ خرداد ۱۲, دوشنبه

كاريكلماتور شماره 157

ــ وقتي هوس خوراك غاز مي كنم ، يكي از مرغهاي همسايه مان را كباب مي كنم .
ــ هر چه شيشه عينكم را تميزتر مي كنم ، دنيا را كثيف تر مي بينم .
ــ تنها غذايي كه احتمال دارد مو نداشته باشد ، طاس كباب است .
ــ تنها مغازه اي كه هميشه قلم در آن پيدا مي شود ، قصابي است .
ــ تنها چيزي كه هيچ وقت سير نمي شود ، پياز است !!!
ــ وقتي از جان خودش سير مي شد ، بوي بدي مي داد .

هیچ نظری موجود نیست: