۱۳۸۲ تیر ۲۳, دوشنبه

شايد كاريكلماتور

ــ اگر شما از کسی متنفر ايد، از چيزی در وجود او بيزار ايد که بخشی از وجود خود شماست. آن چه بخشی از وجود خود ما نباشد، مشوب امان نمی کند.
ــ نتايج روشن و عالی، الزامن نبايد علل روشن و عالی نيز داشته باشند .
ــ عمده ء جاذبهء دين در پاک کردن مرگ از آيندهء پيروانش است.
پاگنده

هیچ نظری موجود نیست: